परिपत्रके

विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
सामान्य प्रशासन विभाग वैयक्तिक गा-हाण्यासंबंधीच्या अर्जावरील कार्यवाहीबाबत स्पष्टीकरण. १४/१०/२०१९ 133
सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालयीन टिपणी व पत्रव्यवहार बाबत ११/१०/२०१९ 590
सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषदेतील अधिकारी /कर्मचारी यांच्या भेटी व दौ-याबाबत. १६/०९/२०१९ 345
सामान्य प्रशासन विभाग स्थायीत्वाचा लाभ मंजूर करणे बाबत. ०५/१०/२०१९ 448
सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद वर्ग -3 व वर्ग-4 कर्मचारी यांच्याविरुध्द खातेनिहाय चौकशी बाबत. ०४/१०/२०१९ 517
सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषदच्य़ा अधिकृत संकेतस्थळ / वेबसाइटवर छायाचित्रे व कार्यालयीन आदेश, परिपत्रिके प्रसिद्ध करण्याबाबत.... ०३/१०/२०१९ 274
सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय सेवेत असताना दिवंगत झालेल्या कर्मचा-यांच्या नातेवाईकास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत. ०५/१०/२०१९ 345
सामान्य प्रशासन विभाग वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या जिल्ला परिषद संबंधीच्या बातम्यावरील खुलाशा करावयाची कार्यवाही. ०३/१०/२०१९ 590
सामान्य प्रशासन विभाग सातारा जिल्हा परिषद, सातारा यांची सन २०१७-१८ मधील तपासणी अहवाल वाचनाबाबत २४/०९/२०१९ 1661
पाणी व स्वच्छता विभाग जलस्वराज्य टप्पा २ - ग्रामलेखा समन्वयक व पाणी गुणवत्ता सल्लागार यांचे दैनंदिनी बाबत 20/09/2019 191

eXTReMe Tracker
सातारा कराड वाई महाबळेश्वर जावली पाटण कोरेगांव खटाव फलटण खंडाळा माण