गट विकास अधिकारी

अ.क्र. गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कोड दूरध्वनी भ्रमणध्वनी
1 श्री. एस. एस. घाडगे सातारा २१६२ २३४२९१ ९०११४९९६२०
2 रिक्त पद कोरेगांव २१६३ २२०२६२ ---
3 श्री. तानाजी लोखंडे खटाव २१६१ २३१२३७ ९९७५६३९७२४
4 श्रीमती एस. जे. जगताप माण २१६५ २२०२२६ ९९२३४५१८०४
5 श्री. व्ही. एल. जाधव फलटण २१६६ २२२२१४ ९४२०६३३८९१
6 सौ. दिपा बापट खंडाळा २१६९ २५२१२४ ९४२२०३९९३९
7 रिक्त पद वाई २१६७ २२७०३४ ---
8 श्री. डी. पी. शिंदे महाबळेश्वर २१६८ २६०२४९ ९९२२६७१९०७
9 श्री. जी. बी. भोसले जावली २३७८ २८५२२६ ९४०३२८९५८२
10 श्री. के. एस. गौतम पाटण २३७२ २८३०२८ ९४२१११३४८७
11 श्री. ए. व्ही. फडतरे कराड २१६४ २२२२२१ ७५८८१८५९३२
eXTReMe Tracker
सातारा कराड वाई महाबळेश्वर जावली पाटण कोरेगांव खटाव फलटण खंडाळा माण