सातारा जिल्हा परिषदेचे अधिकारी

अ.क्र. नाव पदनाम कार्यालय निवास
थेट थेट
1 मा. डॉ. श्री. कैलास बी. शिंदे मुख्य कार्यकारी अधिकारी २३०६८८
फॅक्स - २३०६०१
२३३९४५
2 श्री.पी.बी.पाटील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी २२६००५ २२६००४
3 श्री.एन.एल.थाडे प्रकल्प संचालक जि.ग्रा.वि.यं., सातारा २३४१८९
फॅक्स - २३४१८९
२३४१५७
4 श्री. वि.तु.पाटील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी २३३८३२ २३६८७४
5 श्री. विठ्ठल शिवाजी चव्हाण उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 238092 -
6 श्री. प्रकाश माधवराव चव्हाण लेखाधिकारी-1 235696 -
7 श्री. सुहास हिंदूराव पवार लेखाधिकारी-2 233832 -
8 मा. श्री.सत्यजीत बडे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र) २३८१२६ ---
9 मा. श्री. आनंद भंडारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) २३३८४३ ---
10 मा. श्री. जे. एस. शेख उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क.) २३३७५२
फॅक्स - २२९८८८
---
11 श्री. सी. यु. जगताप उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पापु व स्वच्छता विभाग) २३६५६९ ---
12 श्रीमती पुनिता गुरव शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) २३४८०७
फॅक्स - २३९४७२
---
13 श्री. डी. बी. कुलाळ शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) २३३५२२
फॅक्स - २३३५२२
---
14 श्री. डी. बी. कुलाळ शिक्षणाधिकारी (निरंतर) २३७६८७ ---
15 श्री. एस. आर. पाटील कार्यकारी अभियंता बांधकाम (उ.) २३८१९० ---
16 श्री. संतोष रोकडे कार्यकारी अभियंता बांधकाम (द.) २२७९२७ ---
17 श्री. डी.पी.कदम प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना २३५०४८ ---
18 श्री. बी.पी.शिवदास कार्यकारी अभि.ल.पा. विभाग २२७९९८ ---
19 श्री. एस.एस.सप्रे कार्यकारी अभियंता ग्रा.पा.पु. २३०२२६ ---
20 डॉ. श्रीमती बी. एस. कमलापूरकर जिल्हा आरोग्य अधिकारी २३३०२५
फॅक्स - २३०३९९
---
21 डॉ. व्ही. के. पवार जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी २३३७९३ ---
22 श्री. सी. जी. बागल कृषि विकास अधिकारी २३४१८६ ---
23 श्री. अर्जुन बन्ने जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी २२८७६४ ---
24 श्री. भोसले वरिष्ठ भू.वै.सातारा २३७५८६ ---
25 श्री. कासार उपअभियंता यांत्रीकी २२९६०४
फॅक्स - २२९६०४
---

टीप : अंतर्गत दूरध्वनी व्यवस्थेसाठी थेट दूरध्वनी क्रमांक २३४८४७

eXTReMe Tracker
सातारा कराड वाई महाबळेश्वर जावली पाटण कोरेगांव खटाव फलटण खंडाळा माण