कार्यालयीन आदेश

विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
सामान्य प्रशासन विभाग आदेश 424
बांधकाम विभाग आंतर जिल्हा बदली आदेश कनिष्ट अभियंता - कोल्हापूर 06-12-2019 ते 06-03-2020 165
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग MDM भरारी पथक सन २०१९-२० 21-11-2019 ते 21-11-2019 151
सामान्य प्रशासन विभाग सुधारित आदेश_१०/१०/२०१९_जा.क्र.साप्रवि /आस्था-२(२)/६६०ब /२०१९ 10-10-2019 ते 10-10-2019 1104
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत सर्व करार कर्मचा-यांना सेवा समाप्त आदेश 30-09-2019 ते 30-09-2019 2565
ग्रामपंचायत विभाग रवींद्र अण्णा कांबळे (कंत्राटी ग्रामसेवक, पंचायत समिती - पाटण) - सेवासमाप्ती आदेश 115
जलस्वराज्य विभाग जलयुक्त शिवार अभियान - आदेश 4001

eXTReMe Tracker
सातारा कराड वाई महाबळेश्वर जावली पाटण कोरेगांव खटाव फलटण खंडाळा माण