विभाग महत्वाची माहिती

विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
ग्रामपंचायत विभाग प्रारुप प्रादेशिक योजना 31136
ग्रामपंचायत विभाग माहे ऑक्टोंबर ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत मुदत संपणार्‍या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकी संदर्भातील तपशील 103
सामान्य प्रशासन विभाग सर्वसाधारण सभा दिनांक २१/०१/२०१६ - कार्यवृत्तांत 16120
सामान्य प्रशासन विभाग सर्वसाधारण सभा दिनांक ०४/१२/२०१५ - कार्यवृत्तांत 9277
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभाग : एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम (जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना सन २०१६-१७) - एक दिवसीय सुधारित मिश्र कुक्कुट पिल्लांचे गट वाटप योजना 182
बांधकाम विभाग बांधकाम समिती - सर्वसाधारण सभा दिनांक १८/०९/२०१५ - कार्यवृत्तांत 52
बांधकाम विभाग बांधकाम समिती - सर्वसाधारण सभा दिनांक १३/१०/२०१५ - कार्यवृत्तांत 55
बांधकाम विभाग बांधकाम समिती - सर्वसाधारण सभा दिनांक २१/०८/२०१५ - कार्यवृत्तांत 55
बांधकाम विभाग बांधकाम समिती - सर्वसाधारण सभा दिनांक २३/०७/२०१५ - कार्यवृत्तांत 31
कृषी विभाग राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रम सन २०१५-१६ अंतर्गत शासकीय अनुदान मंजूर केलेल्या बायोगॅस सयंत्र धारकांची तालुकानिहाय यादी 110
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती सभेचा कार्यवृत्तांत माहे एप्रिल-15,मे-15,जुन-15,जुलै-15,ऑगस्ट-15,सप्टेंबर-15 व ऑक्टोंबर 2015 1427
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभेचा माहे ऑक्टोंबर 2015 चा कार्यवृत्तांत 121
बांधकाम विभाग बांधकाम समिती - सर्वसाधारण सभा दिनांक ०७/११/२०१५ - कार्यवृत्तांत 1525
बांधकाम विभाग बांधकाम समिती - सर्वसाधारण सभा दिनांक ०५/१२/२०१५ - कार्यवृत्तांत 504
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती मासिक सर्वसाधारण सभा माहे नोव्हेंबर व डिसेंबर 2015 चा कार्यवृत्तांत 493
बांधकाम विभाग बांधकाम समिती - सर्वसाधारण सभा दिनांक ३०/१२/२०१५ - कार्यवृत्तांत 143
कृषी विभाग अ. जा. उपयोजनेअंतर्गत अनु.जाती व नवबौध्द शेतकर्‍यांना अर्थसहाय्य देणेची विशेष घटक योजना - सन २०१५-१६ लाभार्थी निवड यादी 134
कृषी विभाग बांधकाम समिती - सर्वसाधारण सभा दिनांक २७/०१/२०१६ - कार्यवृत्तांत 334
बांधकाम विभाग बांधकाम समिती - सर्वसाधारण सभा दिनांक १२/०३/२०१६ - कार्यवृत्तांत 755
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सर्वसाधारण सभा दिनांक ०५/०४/२०१६ चा कार्यवृत्तांत 358
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभाग : एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम (जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१५-१६) अंतिम यादी 1343

सातारा कराड वाई महाबळेश्वर जावली पाटण कोरेगांव खटाव फलटण खंडाळा माण