बदली

विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
कृषी विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील कृषी अधिकारी यांची विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत 3400
अर्थ विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील विस्तार अधिकारी सांख्यीकी पदांची विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत 524
सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील लिपिक वर्गीय कर्मचारी (सहायक प्रशासन अधिकारी ) विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत 386
महिला व बाल विकास विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत 185
आरोग्य विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील आरोग्य पर्यवेक्षक अधिकारी यांची विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत 379
ग्रामपंचायत विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील कार्यकारी व ग्रामविस्तार अधिकारी(विस्तार अधिकारी पंचायत) यांची विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत 786
शिक्षण (माध्यमिक) विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ शिक्षण विस्तार अधिकारी विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत 429
कृषी विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील कृषी अधिकारी विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत 369
पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील सहा पशुधन विकास अधिकारी विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत 268
सामान्य प्रशासन विभाग लघुटंकलेखक जिल्हा सेवा वर्ग - ३(दुय्यम लिपिकवर्गीय) श्रेणी १ दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 108
सामान्य प्रशासन विभाग लघुलेखक(निम्न श्रेणी) जिल्हा सेवा वर्ग - ३(लिपिकवर्गीय) श्रेणी ३ दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 748
सामान्य प्रशासन विभाग लघुलेखक(उच्च श्रेणी) जिल्हा सेवा वर्ग - ३(लिपिकवर्गीय) श्रेणी ३ दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 21
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १.१.२०१८ रोजीची जिल्हा सेवा वर्ग - ३ सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी), लघुलेखक उच्च व निम्न श्रेणी व लघुटंकलेखक यांची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 129
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सुची 399
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सुची 1890
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सुची 162
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ आरोग्य दर्जा - १ वैद्यकीय अधिकारी वर्ग -३ , यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 1025
आरोग्य विभाग दिनांक 1-1-2018 रोजीची आरोग्य सेवक पुरुष, आरोग्य सहाय्यक पुरुष, आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माण अधिकारी , कुष्ठरोग तंत्रज्ञ व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ जिल्हा सेवा वर्ग - ३ यांची अंतिम जेष्ठता यादी. 6514
आरोग्य विभाग दिनांक 1-1-2018 रोजीची आरोग्य सेवक महिला, आरोग्य सहाय्यक महिला, आरोग्य पर्यवेक्षक महिला जिल्हा सेवा वर्ग - ३ यांची अंतिम जेष्ठता यादी. 7161
पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ यांची दिनांक १.१.२०१८ ची तात्पुरती जेष्ठता यादी 190
महिला व बाल विकास विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ समाजकल्याण दर्जा - ३ - सहाय्यक बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांची दिनांक 1-1-2018 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी. 421
अर्थ विभाग अर्थ विभागाकडील लेखासंवर्ग यांची दिनांक 01/01/2018 रोजीची सेवाजेष्ठता यादी 708
आरोग्य विभाग दिनांक १/१/२०१८ रोजीची आरोग्य सेवक (महिला), आरोग्य सहाय्यक (महिला), आरोग्य पर्यवेक्षक (महिला) जिल्हा सेवा वर्ग -३ यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 1729
आरोग्य विभाग दिनांक १/१/२०१८ रोजीची आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सहाय्यक (पुरुष), आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माण अधिकारी , कुष्ठरोग तंत्रज्ञ व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ जिल्हा सेवा वर्ग -३ यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2178

eXTReMe Tracker
सातारा कराड वाई महाबळेश्वर जावली पाटण कोरेगांव खटाव फलटण खंडाळा माण