बदली

विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक जिल्हा सेवा वर्ग -३ (दुय्यम कार्यकारी व ग्राम विस्तार ) दर्जा १ , ग्रामविकास अधिकारी जिल्हा सेवा वर्ग - ३ (कार्यकारी) व ग्राम विस्तार दर्जा १ , व जिल्हा तांत्रिक वर्ग -३ (कार्यकारी विस्तार) दर्जा -२ विस्तार अधिकारी (पं/सक/एग्रावियं) यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेस मान्यता मिळणेबाबत 335
महिला व बाल विकास विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ समाजकल्याण दर्जा - ३ - पर्यवेक्षिका यांची दिनांक 1-1-2018 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी. 425
महिला व बाल विकास विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ समाजकल्याण दर्जा - ३ - सहाय्यक बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांची दिनांक 1-1-2018 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी. 421
अर्थ विभाग अर्थ विभागाकडील लेखासंवर्ग यांची दिनांक 01/01/2018 रोजीची सेवाजेष्ठता यादी 708
आरोग्य विभाग दिनांक १/१/२०१८ रोजीची आरोग्य सेवक (महिला), आरोग्य सहाय्यक (महिला), आरोग्य पर्यवेक्षक (महिला) जिल्हा सेवा वर्ग -३ यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 1729
आरोग्य विभाग दिनांक १/१/२०१८ रोजीची आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सहाय्यक (पुरुष), आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माण अधिकारी , कुष्ठरोग तंत्रज्ञ व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ जिल्हा सेवा वर्ग -३ यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2178
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषद सेवेत असलेल्या विस्तार अधिकारी (शिक्षण) जिल्हा सेवा वर्ग ३ (शैक्षणिक) दर्जा ३ मधील कर्मचारी यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 25
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषद सेवेत असलेल्या विस्तार अधिकारी (शिक्षण) जिल्हा सेवा वर्ग ३ (शैक्षणिक) दर्जा २ मधील कर्मचारी यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 39
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग उपशिक्षक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सुची - ०१/०१/२०१७ 1305
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग केंद्रप्रमुख संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सुची - ०१/०१/२०१७ 91
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग मुख्याध्यापक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सुची - ०१/०१/२०१७ 91
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ (आरोग्य) दर्जा - ३ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांची दिनांक - ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 119
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ (आरोग्य) दर्जा - ३ औषध निर्माता यांची दिनांक - ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 1239
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ (आरोग्य) दर्जा - ३ आरोग्य सेवक (पुरुष) यांची दिनांक - ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 3261
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ (आरोग्य) दर्जा - ३ आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) यांची दिनांक - ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 1700
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ (आरोग्य) दर्जा - ३ आरोग्य पर्यवेक्षक यांची दिनांक - ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 130
आरोग्य विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजीची आरोग्य सेवक (महिला), आरोग्य पर्यवेक्षक (महिला), आरोग्य सहाय्यक (महिला) जिल्हा सेवा वर्ग -३ यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 136
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग -३ (आरोग्य) दर्जा -३ आरोग्य सहाय्यक (महिला) यांची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी 135
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग -३ (आरोग्य) दर्जा -३ आरोग्य सहाय्यक (महिला) यांची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी 1423
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग -३ (आरोग्य) दर्जा -३ आरोग्य पर्यवेक्षक (महिला) यांची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी 114
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग -३ (आरोग्य) दर्जा -३ आरोग्य सेवक (महिला) यांची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी 5461
आरोग्य विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजीची कुष्ठरोग तंत्रज्ञ या संवर्गाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 918
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील मुख्य आरेखक यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 1119
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ यांत्रिकी जिल्हा सेवा वर्ग - ३ यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 1187
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ आरेखक यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2075
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 15406
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील जोडारी ( फिटर) यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 1115
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील अनुरेखक यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 3992
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील विजतंत्री वर्ग - ३ यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 1106
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील आरेखक यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 1849
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ यांत्रिकी जिल्हा सेवा वर्ग - ३ यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 1132
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 13037
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील मिस्त्री वर्ग - २ यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2017
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील रायटिंग मुकादम यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 1509
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील स्थापत्य अधिकारी सांख्यिकी ( कार्यव्यावी आस्थापना) यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 1534
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील परिचर (हेल्पर वर्ग - ३ ) यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 1083
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील ऑईलमन यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 1164
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील मजूर मैलकामगार यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 7234
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील मजूर लिपिक यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 1571
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील लॉंच डेकहँड / चौकीदार यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 1397
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील लॉंच कंडक्टर यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 1095
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील वाहन चालक वर्ग - ३ ( कार्यव्यावी आस्थापना) यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 1342
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील क्लिनर / स्वच्छक यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 1567
सामान्य प्रशासन विभाग दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची जिल्हा सेवा वर्ग - ३ सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, विस्तार अधिकारी ( सांख्यिकी ) , कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी ,लघुलेखक (उच्च व निम्न श्रेणी ) , लघु टंकलेखक यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 126
सामान्य प्रशासन विभाग लघु टंकलेखक जिल्हा सेवा वर्ग - ३ ( दुय्यम लिपीकवर्गीय ) श्रेणी ३ यांची दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी 114
सामान्य प्रशासन विभाग लघुलेखक (निम्नस्तरीय ) जिल्हा सेवा वर्ग - ३ ( लिपिकवर्गीय ) श्रेणी ३ यांची दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी 955
सामान्य प्रशासन विभाग लघुलेखक (उच्च श्रेणी ) जिल्हा सेवा वर्ग - ३ ( लिपिकवर्गीय ) श्रेणी ३ यांची दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी 35
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गात दि. ३१/०३/२०१५ ते ०१/०१/२०१७ या कालावधीत नियमित नियुक्त झालेल्या कर्मचारी यांची अंतिम ज्येष्ठता सुची 399
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी ( सांख्यिकी ) या संवर्गात दि. १५/१०/१९९६ ते ०१/०१/२०१७ या कालावधीत नियमित नियुक्त झालेल्या कर्मचारी यांची अंतिम ज्येष्ठता सुची 1849
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गात दि. ३१/०३/२००५ ते ०१/०१/२०१७ या कालावधीत नियमित नियुक्त झालेल्या कर्मचारी यांची अंतिम ज्येष्ठता सुची 162
सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३, जिल्हा सेवा वर्ग-३ मधील कृषि अधिकारी, विस्तार अधिकारी (पंचायत), आरोग्य पर्यवेक्षक, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी, सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (कक्ष अधिकारी) व विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गातील कर्मचारी यांची विभागीय स्तरावरील दिनांक १/१/२०१६ व १/१/२०१७ ची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठता यादी 1326
महिला व बाल विकास विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ समाजकल्याण दर्जा ३ मुख्य सेविका (पर्यवेक्षिका) यांची दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सुची 1443
कृषी विभाग कृषी विभाग - कृषी अधिकारी - प्रशासकीय / विनंती बदलीसाठी पात्र कर्मचाऱ्यांचा तपशिल 838
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी 3996
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - प्रशासकीय / विनंती बदल्यास उपस्थित राहणेबाबत 612
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभाग - व्रणोपचारक आपसी बदली कर्मचाऱ्यांची माहिती सन २०१७ 53
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभाग - प्रपत्र क्रमांक - २ विनंती बदल्यांची अंतिम वास्तव्य यादी सन २०१७ 142
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभाग - पशुधन पर्यवेक्षक दि.३१/०५/२०१७ एकाच मुख्यालयात सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादीची माहिती 114
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभाग - व्रणोपचारक गट ड संवर्गातील वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी सन २०१७ - विनंती बदल्यांची अंतिम वास्तव्य यादी 59
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभाग - सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी विनंती बदल्यांची अंतिम वास्तव्य यादी 47
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभाग - सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी दि.३१/०५/२०१७ पर्यंत एकाच मुख्यालयात सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी 69
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 48
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम पात्र कर्मचारी यादी 57
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - विस्तार अधिकारी सांख्यिकी संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 49
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - विस्तार अधिकारी सांख्यिकी संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 58
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 97
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील विनंती आपसी बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम पात्र कर्मचारी यादी 42
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 49
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 67
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 56
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 183
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील विनंती आपसी बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी 64
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी - संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी 51
अर्थ विभाग अर्थ विभाग - लेखा संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे प्रशासकीय / विनंती बदलीबाबत 1516
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - औषध निर्माण अधिकारी - विनंती बदल्यांची माहिती सन २०१७ 1240
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक पुरुष - विनंती बदल्यांची माहिती सन २०१७ 1999
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सहायक महिला- अंतिम वास्तव जेष्ठता यादी विनंती बदली सन २०१७ 1805
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सहायक पुरुष - विनंती बदल्यांची माहिती सन २०१७ 1630
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - विस्तार अधिकारी आरोग्य - विनंती बदल्यांची माहिती सन २०१७ 640
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक महिला - अंतिम वास्तव जेष्ठता यादी विनंती बदली सन २०१७ 2922
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - कनिष्ठ आरेखक - एकाच मुख्यालयात १० वर्षा पेक्षा जास्त कार्यकाळ झालेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी 197
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - कनिष्ठ आरेखक - विनंती बदली करीता अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी 216
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - कनिष्ठ / शाखा अभियंता - विनंती बदली करीता अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी 1043
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - कनिष्ठ / शाखा अभियंता - एकाच मुख्यालयात १० वर्षा पेक्षा जास्त कार्यकाळ झालेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी 421
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक - एकाच मुख्यालयात १० वर्षा पेक्षा जास्त कार्यकाळ झालेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी 206
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक - विनंती बदली करीता अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी 403
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - आपसी बदली करीता अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी 376
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना - पर्यवेक्षिका या संवर्गाच्या प्रशासकीय, विंनती व आपसी बदल्याबाबत माहिती 1995
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामविकास अधिकारी प्रपत्र - २ विनंती बदल्याची माहिती दिनांक.३१/०५/२०१७ अखेर 233
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामविकास अधिकारी प्रकरण १ मधील ४(४) अन्वये विनंती बदल्या संदर्भात यादी 48
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी 130
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी प्रकरण १ मधील ४(४) अन्वये विनंती संदर्भात आपसी बदलीसाठी केलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी 120
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी दिनांक ३१/०५/२०१७ पर्यंत एकाच मुख्यालयात सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती 121
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामसेवक आपसी बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी 76
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामसेवक दिनांक २ जानेवारी २०१७ विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव जेष्ठता यादी 331
कृषी विभाग विस्तार अधिकारी (कृषि ) जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ दि. १/१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठताक्रम यादी 5082
कृषी विभाग कृषि अधिकारी जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ दि. १/१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठताक्रम यादी 3300
बांधकाम विभाग विनंती आपसी बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती यादी संवर्गाचे नाव - कनिष्ठ / शाखा अभियंता 374
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ बाबत - शिक्षण विस्तार अधिकारी / केंद्रप्रमुख 2835
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभागाकडील सर्व वर्ग ३ व ४ चे संवर्ग - सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ 101
पशुसंवर्धन विभाग दिनांक ३१.०५.२०१७ पर्यंत एकाच मुख्यालयात सेवा झालेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी संवर्गाचे नाव - सहा. पशुधन विकास अधिकारी 122
पशुसंवर्धन विभाग विनंती बदल्यांची तात्पुरती वास्तव यादी संवर्गाचे नाव - सहा. पशुधन विकास अधिकारी 80
पशुसंवर्धन विभाग व्रणोपाचारक गट ड संवर्गातील कार्मचार्यांची आपसी बदली यादी 93
पशुसंवर्धन विभाग व्रणोपाचारक गट ड संवर्गातील कार्मचार्यांची वास्तव जेष्ठता यादी 109
पशुसंवर्धन विभाग एकाच मुख्यालयात १० वर्षा पेक्षा जास्त कार्यकाळ झालेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती यादी संवर्गाचे नाव - पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक 204
पशुसंवर्धन विभाग प्रपत्र क्रमांक - २ विनंती बदल्यांची महिती सन २०१७ 256
अर्थ विभाग सहाय्यक लेखाधिकारी , जिल्हा सेवा (वर्ग ३ ) (लेखा) प्रथम श्रेणी यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी 3222
अर्थ विभाग लेखा संवर्गातील कार्मचार्यांची प्रशासकीय / विनंती बदली 1480
बांधकाम विभाग विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती यादी संवर्गाचे नाव - कनिष्ठ आरेखक 221
बांधकाम विभाग एकाच मुख्यालयात १० वर्षा पेक्षा जास्त कार्यकाळ झालेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती यादी संवर्गाचे नाव - कनिष्ठ आरेखक 208
बांधकाम विभाग विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती यादी संवर्गाचे नाव - कनिष्ठ / शाखा अभियंता 1035
बांधकाम विभाग एकाच मुख्यालयात १० वर्षा पेक्षा जास्त कार्यकाळ झालेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती यादी संवर्गाचे नाव - कनिष्ठ / शाखा अभियंता 1027
बांधकाम विभाग विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती यादी संवर्गाचे नाव - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 404
बांधकाम विभाग एकाच मुख्यालयात १० वर्षा पेक्षा जास्त कार्यकाळ झालेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती यादी संवर्गाचे नाव - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 209
ग्रामपंचायत विभाग विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी संवर्ग - ग्रामविकास अधिकारी 257
ग्रामपंचायत विभाग आपसी बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी संवर्ग - ग्रामविकास अधिकारी 47
ग्रामपंचायत विभाग विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी संवर्ग - विस्तार अधिकारी 135
ग्रामपंचायत विभाग आपसी बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी संवर्ग - विस्तार अधिकारी 115
ग्रामपंचायत विभाग दिनांक ३१.०५.२०१७ पर्यंत एकाच मुख्यालयात सेवा झालेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी संवर्ग - विस्तार अधिकारी 131
ग्रामपंचायत विभाग आपसी बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी संवर्ग - ग्रामसेवक 73
ग्रामपंचायत विभाग विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी संवर्ग - ग्रामसेवक 371
सामान्य प्रशासन विभाग वरीष्ठ सहा या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 85
सामान्य प्रशासन विभाग वरीष्ठ सहा या संवर्गातील विनंती आपसी बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 30
सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद कर्मचार्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ 27
सामान्य प्रशासन विभाग सहा.प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 43
सामान्य प्रशासन विभाग सहा प्रशासन अधिकारी प्रशासकीय बदलीसाठी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2017 47
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी सांख्यिकी या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 50
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी सांख्यिकी या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 46
सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहा या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 63
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ.प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 53
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहा या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 63
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहा या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 143
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहा या संवर्गातील विनंती आपसी बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 54
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2017 43
कृषी विभाग कृषी विभाग - कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषी) या संवर्गातील सन २०१७ मधील प्रशासकीय व विनंती बदल्याबाबत 5342
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे विनंती बदल्या २०१७ 117
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - औषध निर्माण अधिकारी - विनंती बदल्याची माहिती सन २०१७ जेष्ठता यादी सन २०१७ 64
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक पुरुष - विनंती बदल्याची माहिती सन २०१७ जेष्ठता यादी सन २०१७ 62
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सहाय्यक पुरुष - विनंती बदल्याची माहिती सन २०१७ जेष्ठता यादी सन २०१७ 63
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - विस्तार अधिकारी - विनंती बदल्याची माहिती सन २०१७ जेष्ठता यादी सन २०१७ 44
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - संवर्ग: आरोग्य सहाय्यक महिला तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी विनंती बदली सन २०१७ 108
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक महिला तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी विनंती बदली सन २०१७ 147
महिला व बाल विकास विभाग प्रशासकीय बदल्यांची वास्तव तात्पुरती जेष्ठता यादी २०१७ 3829
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - दि . १.१.२०१७ ची जिल्हा सेवा वर्ग - ३ वाहन चालक यांची अंतिम जेष्ठता यादी 851
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग जिल्हांतर्गत बदल्या २०१७ अवघड क्षेत्र शाळांची यादी - तालुकानिहाय 3881
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - वैद्यकीय अधिकारी वर्ग ३ - जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ (आरोग्य) दर्जा १ यांची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 668
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - परिचर वर्ग ४ यांची दि. १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता यादी 392
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) जिल्हा सेवा वर्ग ३, कनिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) जिल्हा सेवा वर्ग ३ यांची दि. १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी 557
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक (पुरुष), कुष्ठरोग तंत्रज, आरोग्य पर्यवेक्षक, ओषध निर्माण अधिकारी, आरोग्य सहाय्यक (पुरुष), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, यांची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 4317
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास योजना - जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ समाजकल्याण दर्जा ३ - पर्यवेक्षिका यांची ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी 376
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास योजना - जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ समाजकल्याण दर्जा ३ - पर्यवेक्षिका यांची ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी 376
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक (महिला), आरोग्य सहाय्यक (महिला), आरोग्य पर्यवेक्षक (महिला) जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ यांची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 3200
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब - पदोन्नतीकरीता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ - आरोग्य पर्यवेक्षक अधिकारी यांची विभागीय स्तरावरील १/१/२०१५ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी 456
अर्थ विभाग अर्थ विभाग - सहाय्यक लेखाधिकारी जिल्हा सेवा वर्ग ३ (लेखा) प्रथम श्रेणी यांची ०१/०१/२०१६ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी 1904
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली यादी सन २०१६ 304
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली यादी सन २०१५ 275
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली यादी सन २०१४ 296
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली यादी सन २०१३ 303
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली यादी सन २०१२ 01-01-1900 ते 01-01-1900 270
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली यादी सन २०११ 499
अर्थ विभाग अर्थ विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा), जिल्हा सेवा वर्ग ३ (लेखा) तृतीय श्रेणी यांची ०१/०१/२०१६ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी 2770
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभाग - व्रणोपाचारक यांची प्रशासकीय व विनंती बदल्याबाबतची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 112
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभाग - पशुधन पर्यवेक्षक यांची प्रशासकीय व विनंती बदल्याबाबतची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 406
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - विस्तार अधिकारी सांखिकी - प्रशासकीय बदली अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 30
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - सहाय्यक प्रशासन अधिकारी - विनंती बदली अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 35
महिला व बाल विकास विभाग महिला व बाल विकास विभाग - पर्यवेक्षिका यांची प्रशासकीय, आपसी व विनंती बदल्याबाबतची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 3559
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - कनिष्ठ आरेखक - विनंती बदल्याबाबतची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 193
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - कनिष्ठ आरेखक - एकाच मुख्यालयात १० वर्षे पेक्षा जास्त सेवा झालेल्या बदली पात्र कर्मचारी यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 193
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - शाखा अभियंता - विनंती बदल्याबाबतची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 770
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - शाखा अभियंता - एकाच मुख्यालयात १० वर्षे पेक्षा जास्त सेवा झालेल्या बदली पात्र कर्मचारी यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 660
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक - विनंती बदल्याबाबतची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 276
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - ओषध निर्माता यांची दिनांक १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 71
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक (पुरुष) यांची दिनांक १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 156
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - कुष्ठरोग तंत्रज्ञ यांची दिनांक १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 46
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांची दिनांक १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 44
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) यांची दिनांक १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 95
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली - अंतिम सेवा जेष्ठता यादी. 14941
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - केंद्रप्रमुख- यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 8571
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - मुख्याध्यापक - यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 8373
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - विस्तार अधिकारी श्रेणी २ - यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 4759
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास योजना - पर्यवेक्षिका यांची बदल्याबाबतची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 7564
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक - एकाच मुख्यालयात १० वर्षे पेक्षा जास्त सेवा झालेल्या बदली पात्र कर्मचारी यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 304
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सहाय्यक (पुरुष), ओषध निर्माण अधिकारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, कुष्ठरोग तंत्रज्ञ यांची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 87
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - विस्तार अधिकारी यांची प्रशासकीय व विनंती बदल्याबाबतची माहिती 167
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभाग - सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक / व्रणोपाचारक यांची एकाच मुख्यालयात १० वर्षे पेक्षा जास्त सेवा झालेल्या व विनंती बदली पात्र कर्मचारी यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 634
कृषी विभाग कृषी विभाग - कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषी) - प्रशासकीय बदली व विनंती बदली साठी पात्र कर्मचारी यांची यादी 245
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - सहाय्यक प्रशासन अधिकारी - प्रशासकीय बदली अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 32
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - सर्वसाधारण बदल्या सन २०१६ - अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 138

eXTReMe Tracker
सातारा कराड वाई महाबळेश्वर जावली पाटण कोरेगांव खटाव फलटण खंडाळा माण