बदली

विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
कृषी विभाग कृषी विभाग - कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषी) या संवर्गातील सन २०१७ मधील प्रशासकीय व विनंती बदल्याबाबत 5342
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे विनंती बदल्या २०१७ 117
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - औषध निर्माण अधिकारी - विनंती बदल्याची माहिती सन २०१७ जेष्ठता यादी सन २०१७ 64
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक पुरुष - विनंती बदल्याची माहिती सन २०१७ जेष्ठता यादी सन २०१७ 62
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सहाय्यक पुरुष - विनंती बदल्याची माहिती सन २०१७ जेष्ठता यादी सन २०१७ 63
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - विस्तार अधिकारी - विनंती बदल्याची माहिती सन २०१७ जेष्ठता यादी सन २०१७ 44
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - संवर्ग: आरोग्य सहाय्यक महिला तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी विनंती बदली सन २०१७ 108
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक महिला तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी विनंती बदली सन २०१७ 147
महिला व बाल विकास विभाग प्रशासकीय बदल्यांची वास्तव तात्पुरती जेष्ठता यादी २०१७ 3829
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - दि . १.१.२०१७ ची जिल्हा सेवा वर्ग - ३ वाहन चालक यांची अंतिम जेष्ठता यादी 851
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग जिल्हांतर्गत बदल्या २०१७ अवघड क्षेत्र शाळांची यादी - तालुकानिहाय 3881
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - वैद्यकीय अधिकारी वर्ग ३ - जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ (आरोग्य) दर्जा १ यांची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 668
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - परिचर वर्ग ४ यांची दि. १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता यादी 392
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) जिल्हा सेवा वर्ग ३, कनिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) जिल्हा सेवा वर्ग ३ यांची दि. १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी 557
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक (पुरुष), कुष्ठरोग तंत्रज, आरोग्य पर्यवेक्षक, ओषध निर्माण अधिकारी, आरोग्य सहाय्यक (पुरुष), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, यांची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 4317
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास योजना - जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ समाजकल्याण दर्जा ३ - पर्यवेक्षिका यांची ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी 376
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास योजना - जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ समाजकल्याण दर्जा ३ - पर्यवेक्षिका यांची ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी 376
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक (महिला), आरोग्य सहाय्यक (महिला), आरोग्य पर्यवेक्षक (महिला) जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ यांची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 3200
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब - पदोन्नतीकरीता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ - आरोग्य पर्यवेक्षक अधिकारी यांची विभागीय स्तरावरील १/१/२०१५ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी 456
अर्थ विभाग अर्थ विभाग - सहाय्यक लेखाधिकारी जिल्हा सेवा वर्ग ३ (लेखा) प्रथम श्रेणी यांची ०१/०१/२०१६ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी 1904
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली यादी सन २०१६ 304
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली यादी सन २०१५ 275
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली यादी सन २०१४ 296
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली यादी सन २०१३ 303
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली यादी सन २०१२ 01-01-1900 ते 01-01-1900 270
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली यादी सन २०११ 499
अर्थ विभाग अर्थ विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा), जिल्हा सेवा वर्ग ३ (लेखा) तृतीय श्रेणी यांची ०१/०१/२०१६ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी 2770
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभाग - व्रणोपाचारक यांची प्रशासकीय व विनंती बदल्याबाबतची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 112
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभाग - पशुधन पर्यवेक्षक यांची प्रशासकीय व विनंती बदल्याबाबतची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 406
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - विस्तार अधिकारी सांखिकी - प्रशासकीय बदली अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 30
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - सहाय्यक प्रशासन अधिकारी - विनंती बदली अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 35
महिला व बाल विकास विभाग महिला व बाल विकास विभाग - पर्यवेक्षिका यांची प्रशासकीय, आपसी व विनंती बदल्याबाबतची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 3559
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - कनिष्ठ आरेखक - विनंती बदल्याबाबतची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 193
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - कनिष्ठ आरेखक - एकाच मुख्यालयात १० वर्षे पेक्षा जास्त सेवा झालेल्या बदली पात्र कर्मचारी यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 193
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - शाखा अभियंता - विनंती बदल्याबाबतची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 770
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - शाखा अभियंता - एकाच मुख्यालयात १० वर्षे पेक्षा जास्त सेवा झालेल्या बदली पात्र कर्मचारी यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 660
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक - विनंती बदल्याबाबतची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 276
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - ओषध निर्माता यांची दिनांक १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 71
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक (पुरुष) यांची दिनांक १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 156
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - कुष्ठरोग तंत्रज्ञ यांची दिनांक १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 46
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांची दिनांक १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 44
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) यांची दिनांक १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 95
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली - अंतिम सेवा जेष्ठता यादी. 14941
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - केंद्रप्रमुख- यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 8571
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - मुख्याध्यापक - यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 8373
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - विस्तार अधिकारी श्रेणी २ - यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 4759
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास योजना - पर्यवेक्षिका यांची बदल्याबाबतची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 7564
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक - एकाच मुख्यालयात १० वर्षे पेक्षा जास्त सेवा झालेल्या बदली पात्र कर्मचारी यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 304
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सहाय्यक (पुरुष), ओषध निर्माण अधिकारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, कुष्ठरोग तंत्रज्ञ यांची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 87
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - विस्तार अधिकारी यांची प्रशासकीय व विनंती बदल्याबाबतची माहिती 167
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभाग - सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक / व्रणोपाचारक यांची एकाच मुख्यालयात १० वर्षे पेक्षा जास्त सेवा झालेल्या व विनंती बदली पात्र कर्मचारी यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 634
कृषी विभाग कृषी विभाग - कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषी) - प्रशासकीय बदली व विनंती बदली साठी पात्र कर्मचारी यांची यादी 245
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - सहाय्यक प्रशासन अधिकारी - प्रशासकीय बदली अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 32
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - सर्वसाधारण बदल्या सन २०१६ - अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 138

सातारा कराड वाई महाबळेश्वर जावली पाटण कोरेगांव खटाव फलटण खंडाळा माण