बदली

विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग मुख्याध्यापक पदोन्नती जेष्ठता 11.1.2020 7012
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग पवित्र पोर्टल समुपदेशन पदस्थापना आदेश 224
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग पवित्र पोर्टल समुपदेशन पदस्थापना आदेश 1566
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग ५/६वा टप्पा समुपदेशन बदली आदेश 1464
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग कोर्ट आदेशानुसार समुपदेशन बदली आदेश 176
अर्थ विभाग सहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा), कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) यांची ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी 9616
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत कर्मचारी सेवाजेष्ठता यादी दि १ जानेवारी २०१९. 16181
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग (उत्तर) - बदली - अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी - सन २०१९ 16494
अर्थ विभाग लेखा संवर्ग - सर्वसाधारण बदल्या सन 2019 3990
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग (उत्तर) - बदली अंतिम वास्तव्य ज्येष्ठता यादी - सन २०१९ 2162
पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी , पशुधन पर्यवेक्षक आणि वर्ग ४ चे संवर्ग व्रणोपचारक - अंतिम वास्तव्य ज्येष्ठता यादी - सन २०१९ 2145
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग बदली अंतिम जेष्ठता यादी 8768
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना : पर्यवेक्षिका संवर्गाच्या प्रशासकीय, विनंती व आपसी बदलीबाबत 2523
कृषी विभाग कृषी विभाग - रिक्त पदांचा अहवाल 797
कृषी विभाग कृषी विभाग - सर्वसाधारण बदल्या सन 2019 व रिक्त पदांचा अहवाल 10618
सामान्य प्रशासन विभाग सर्वसाधारण बदल्या सन 2019 678
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक संवर्गाची विनंती व आपसी बदल्‍याांंची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाज्‍येष्‍ठता यादी सन २०१९ सातारा जि.प. संकेेेेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करणेबाबत 1467
ग्रामपंचायत विभाग विस्तार अधिकारी सेवाजेष्ठता यादी 2019 1066
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामविकास अधिकारी सेवाजेष्ठता यादी 2019 475
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विस्तार अधिकारी विनंती बदली अंतिम सेवाजेष्ठता 2019 1010
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विस्तार अधिकारी प्रशासकीय बदली अंतिम सेवाजेष्ठता 2019 409
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग केंद्र प्रमुख विनंती बदली अंतिम सेवाजेष्ठता 2019 1243
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी व विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गाची प्रशासकीय, विनंती व आपसी बदलीची अंतिम वास्तव्य ज्येष्ठता यादी 2790
कृषी विभाग कृषी विभाग - संवर्ग - सर्वसाधारण बदल्या - सन 2019 3052
सामान्य प्रशासन विभाग आपसी कनिष्ठ सहायक (प्रशासन), आपसी वरीष्ठ सहायक (प्रशासन) तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 75
अर्थ विभाग सर्वसाधारण बदल्या सहाययक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहाययक (लेखा) आणि कनिष्ठ सहाययक (लेखा) प्रशासकिय,विनंती व आपसी बदली तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2019 5847
बांधकाम विभाग सर्वसाधारण बदल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक विनंती बदली तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2019 697
बांधकाम विभाग सर्वसाधारण बदल्या कनिष्ठशाखा अभियंता प्रशासकिय,विनंती व आपसी बदली तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2019 3231
बांधकाम विभाग सर्वसाधारण बदल्या कनिष्ठ आरेखक व अनुरेखक विनंती बदली तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2019 760
बांधकाम विभाग बांधकाम विभागाकडील संवर्ग - सर्वसाधारण बदल्या - सन 2018 3231
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मीक बाल विकास सेवा योजना - पर्यवेक्षिका संवर्ग - तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी 3064
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत विभागाकडील विस्‍तार अधिकारी पंचायतव ग्रामविकास अधिकारी संवर्गाच्या प्रशासकी/ विनंती,आपसी बदलीसाठी तात्पुरती वास्तदव्य सेवाजेष्ठयता यादी सन २०१९ 1843
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विस्तार अधिकारी विनंती बदली सेवाजेष्ठता यादी 2018-19 1599
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विस्तार अधिकारी प्रशासकीय बदली सेवाजेष्ठता यादी 2018-19 420
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग केंद्र प्रमुख विनंती बदली सेवाजेष्ठता यादी 2018-19 1210
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभागाकडील वर्ग ३ चे संवर्ग सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी , पशुधन पर्यवेक्षक आणि वर्ग ४ चे संवर्ग व्रणोपचारक - सर्वसाधारण बदल्या - सन २०१९ 4486
आरोग्य विभाग आरोग्य कर्मचारी बदलीबाबत 9014
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभागाकडील संवर्ग - सर्वसाधारण बदल्या - सन २०१९ 930
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत विभागाकडील ग्रामसेवक संवर्गाच्‍या विनंती,आपसी बदलीसाठी पात्र ग्रामसेवकांची तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍ठता यादी सन २०१९ 1570
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग सन 2014 मधील पदावणत केलेले मुख्याध्यापक सेवाजेष्ठता यादी 7311
पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक, आणि व्रणोपचारक यांची दि. 01/01/2019 ची अंतिम जेष्ठता यादी 4574
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक(प्रशासन) अंतिम जेष्ठता यादी दिनांक 1/1/2018 13305
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक(प्रशासन) तात्पुरती जेष्ठता यादी सन 2019 290
सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहाय्यक(प्रशासन) तात्पुरती जेष्ठता यादी सन 2019 184
सामान्य प्रशासन विभाग लघुटंकलेखक या संवर्गाची दिनांक 1-1-2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 86
सामान्य प्रशासन विभाग लघुलेखक (निम्न श्रेणी) या संवर्गाची दिनांक 1-1-2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 745
सामान्य प्रशासन विभाग लघुलेखक (उच्च श्रेणी) या संवर्गाची दिनांक 1-1-2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 56
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 1-1-2019 रोजीची जिल्हा सेवा वर्ग ३ सहाय्यक प्रशासन अधिकारी , कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी , विस्तार अधिकारी (सांखिकी) , लघुलेखक उच्च व निम्न श्रेणी व लघुटंकलेखक यांची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 130
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गाची दिनांक 1-1-2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 404
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी (सांखिकी) या संवर्गाची दिनांक 1-1-2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 2023
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गाची दिनांक 1-1-2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 159
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग आंतर जिल्हा बदलीने सातारा जिल्हा परिषदेकडे येणारे (पहिल्या टप्यातील) सन २०१७ मधील सर्व शिक्षक 773
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना - जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ समाजकल्याण दर्जा - ३ - पर्यवेक्षिका यांची दिनांक 1-1-2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी. 4743
अर्थ विभाग अर्थ विभागाकडील लेखासंवर्ग यांची दिनांक 01/01/2019 रोजीची सेवाजेष्ठता यादी 968
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत कर्मचारी जिल्हा सेवा जेष्ठता यादी १ जानेवारी १०१८ प्रसिद्ध केलेबाबत. 7029
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना : 1-1-2019 ची पर्यवेक्षिका संवंर्गाची तात्पुरती जेष्ठता यादी 221
आरोग्य विभाग दिनांक 1-1-2019 रोजीची आरोग्य सेवक (महिला), आरोग्य सहाय्यक (महिला), आरोग्य पर्यवेक्षक (महिला) जिल्हा सेवा वर्ग - ३ यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 7068
आरोग्य विभाग दिनांक 1-1-2019 रोजीची आरोग्य सेवक पुरुष, आरोग्य सहाय्यक पुरुष, आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माण अधिकारी , कुष्ठरोग तंत्रज्ञ व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ जिल्हा सेवा वर्ग - ३ यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 6204
पशुसंवर्धन विभाग दिनांक 1-1-2019 रोजीची सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक, व्रणोपचारक यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 204
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ (आरोग्य) दर्जा ३ - आरोग्य पर्यवेक्षक (महिला), आरोग्य सहाय्यक (महिला), आरोग्य सेवक (महिला) यांची दिनांक 1-1-2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2205
आरोग्य विभाग दिनांक 1-1-2019 रोजीची आरोग्य सेवक महिला, आरोग्य सहाय्यक महिला, आरोग्य पर्यवेक्षक महिला जिल्हा सेवा वर्ग - ३ यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 431
आरोग्य विभाग दिनांक 1-1-2019 रोजीची आरोग्य सेवक पुरुष, आरोग्य सहाय्यक पुरुष, आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माण अधिकारी , कुष्ठरोग तंत्रज्ञ व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ जिल्हा सेवा वर्ग - ३ यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 1701
ग्रामपंचायत विभाग जिल्हा तांत्रिक वर्ग -३ (कार्यकारी विस्तार) दर्जा -2 विस्तार अधिकारी (पं ./स.क./ ए.ग्रा.वि.अ. ) यांची अंतिम जेष्ठता यादी 521
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामविकास अधिकारी जिल्‍हा सेवा वर्ग - ३ (कार्यकारी व ग्राम विस्‍तार) दर्जा १,यांची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी 914
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक जिल्हा सेवा वर्ग -३ (दुय्यम कार्यकारी व ग्राम विस्तार) दर्जा 1, यांची दिनांक ०१/०१/२०१८ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 4388
पशुसंवर्धन विभाग सहायक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक आणि वर्नोपचारक यांची दिनांक १.१.२०१८ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 42
कृषी विभाग कृषी अधिकारी या संवर्गाची दिनांक 1-1-2018 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 6136
कृषी विभाग विस्तार अधिकारी (कृषी) या संवर्गाची दिनांक 1-1-2018 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 7760
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत कर्मचारी जिल्हा सेवा जेष्ठता यादी दिनांक १ जानेवारी २०१७ प्रसिदध करणेबाबत 83
सामान्य प्रशासन विभाग परिचर,हवालदार,सफाईगार (वर्ग-4 )यांची तात्पुरती जेष्ठता यादी सन 2018 प्रसिध्द करणेबाबत 544
सामान्य प्रशासन विभाग परिचर (वर्ग-4) संवर्गातील एस.एस.सी पास कर्मचा-यांची तात्पुरती यादी सन 2018 प्रसिध्द करणेबाबत 286
सामान्य प्रशासन विभाग वाहन चालक (वर्ग-3) यांची तात्पुरती जेष्ठता यादी सन 2018 प्रसिध्द करणेबाबत 521
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी सजा पुनर्रचनेनुसार करावयाच्या समायोजनासाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 5239
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक ग्रामविकास अधिकारी सजा पुनर्रचनेनुसार करावयाच्या समायोजनासाठी वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत 36
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना - जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ समाजकल्याण दर्जा - ३ - पर्यवेक्षिका संवर्ग - बदल्या 2018 - दिनांक 1-1-2018 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी. 5034
बांधकाम विभाग कनिष्ठ / शाखा अभियंता - आपसी बदली अंतिम बदली यादी 2018 401
पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी - विनंती अंतिम बदली यादी 2018 5
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विस्तार अधिकारी विनंती बदली अंतिम यादी 1147
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विस्तार अधिकारी प्रशासकीय बदली अंतिम यादी 649
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग केंद्र प्रमुख विनंती बदली अंतिम यादी 1720
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग (उत्तर) - बदल्या 2018 - प्रशासकीय बदली , विनंती बदली , आपसी बदली - अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 3963
पशुसंवर्धन विभाग बदली उपस्थिती बाबत पत्र 5
पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी - प्रशासकीय अंतिम बदली यादी 2018 5
पशुसंवर्धन विभाग व्रणोपचारक - विनंती अंतिम बदली यादी 2018 5
पशुसंवर्धन विभाग पशुधन पर्यवेक्षक - विनंती अंतिम बदली यादी 2018 5
पशुसंवर्धन विभाग पशुधन पर्यवेक्षक - प्रशासकीय अंतिम बदली यादी 2018 5
कृषी विभाग कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषी) - विनंती बदली व प्रशासकीय बदली - अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 770
आरोग्य विभाग कुष्ठरोग तंत्रज्ञ - विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 230
आरोग्य विभाग औषध निर्माण अधिकारी - विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 444
आरोग्य विभाग आरोग्य सेविका - विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 1360
आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक (पुरुष) - विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 1290
आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक (महिला) - विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 1304
आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) - विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 850
आरोग्य विभाग आरोग्य पर्यवेक्षक - विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 342
अर्थ विभाग लेखा संवर्ग - बदल्या 2018 - प्रशासकीय, विनंती बदल्याबाबत 3491
ग्रामपंचायत विभाग विस्तार अधिकारी पचायत-आयआरडीपी विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 309
ग्रामपंचायत विभाग विस्तार अधिकारी पचायत-आयआरडीपी प्रशासकिय बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 274
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 1072
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक आपसी बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 88
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामविकास अधिकारी विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 298
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामविकास अधिकारी आपसी बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 68
ग्रामपंचायत विभाग विस्तार अधिकारी , ग्रामविकास अधिकारी , ग्रामसेवक बदल्यांची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी सन २०१८ प्रसिध्द करणेबाबत 86
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना - पर्यवेक्षिक संवर्ग - बदल्या 2018 - प्रशासकीय, विनंती व आपसी बदल्याबाबत 2348
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक:जिपब-414/प्र.क्र.११२/आस्था -१४ दिनांक १५ मे २०१४ अन्वये आपसी बदलीसाठी पत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांची प्राधान्यक्रमानुसार अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 70
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक:जिपब-414/प्र.क्र.११२/आस्था -१४ दिनांक १५ मे २०१४ अन्वये प्रशासकीय बदलीसाठी पत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांची प्राधान्यक्रमानुसार अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 86
सामान्य प्रशासन विभाग वरीष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक:जिपब-414/प्र.क्र.११२/आस्था -१४ दिनांक १५ मे २०१४ अन्वये प्रशासकीय बदलीसाठी पत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांची प्राधान्यक्रमानुसार अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 64
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक:जिपब-414/प्र.क्र.११२/आस्था -१४ दिनांक १५ मे २०१४ अन्वये विनंती बदलीसाठी पत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांची प्राधान्यक्रमानुसार अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 123
सामान्य प्रशासन विभाग वरीष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक:जिपब-414/प्र.क्र.११२/आस्था -१४ दिनांक १५ मे २०१४ अन्वये विनंती बदलीसाठी पत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांची प्राधान्यक्रमानुसार अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 107
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी सांख्यीकी या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचाऱ्याची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 47
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी सांख्यीकी या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्याची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 53
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचाऱ्याची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 47
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्याची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 44
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 62
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील आपसी बदलीसाठी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 37
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्याची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 53
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग बांधकाम विभाग - कनिष्ट /शाखा अभियंता - विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचार्यांची अंतिम यादी 413
अर्थ विभाग लेखा विभाग - बदल्या 2018 - प्रशासकीय / विनंती बदलीसाठी पात्र कर्मचार्यांची यादी 1530
सामान्य प्रशासन विभाग वरीष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - बदल्या 2018 - प्रशासकीय बदलीसाठी पात्र कर्मचार्यांची यादी 16
सामान्य प्रशासन विभाग वरीष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - बदल्या 2018 - विनंती बदलीसाठी पात्र कर्मचार्यांची यादी 16
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - बदल्या 2018 - विनंती बदलीसाठी पात्र कर्मचार्यांची यादी 16
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - बदल्या 2018 - प्रशासकीय बदलीसाठी पात्र कर्मचार्यांची यादी 16
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - बदल्या 2018 - आपसी बदलीसाठी पात्र कर्मचार्यांची यादी 16
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग (उत्तर) - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्ग - बदल्या 2018 - एकाच मुख्यालयात १० वर्षापेक्षा जास्त कार्यकाल झालेल्या कर्मचार्यांची यादी 1166
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग (उत्तर) - कनिष्ठ / शाखा अभियंता व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्ग - बदल्या 2018 3214
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग (उत्तर) - कनिष्ठ / शाखा अभियंता व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्ग - बदल्या 2018 3214
आरोग्य विभाग आरोग्य सेविका - विनंती बदल्या 2018 2409
आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक (महिला) - विनंती बदल्या 2018 173
आरोग्य विभाग आरोग्य पर्यवेक्षक - विनंती बदल्या 2018 152
आरोग्य विभाग आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या विनंती विनंती बदल्या 2018 बाबत 116
आरोग्य विभाग औषध निर्माता - विनंती बदल्या 2018 132
आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक (पुरुष) - विनंती बदल्या 2018 184
आरोग्य विभाग कुष्ठरोग तंत्रज्ञ - विनंती बदल्या 2018 60
आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक पुरुष - विनंती बदल्या 2018 160
पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक पशु विकास अधिकारी विनंती बदल्या 2018 23
पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक पशु विकास अधिकारी प्रशासकीय बदल्या 2018 23
पशुसंवर्धन विभाग व्रणोपचारक विनंती बदल्या 2018 23
पशुसंवर्धन विभाग पशुधन पर्यवेक्षक विनंती बदल्या 2018 23
पशुसंवर्धन विभाग पशुधन पर्यवेक्षक प्रशासकीय बदल्या 2018 23
पशुसंवर्धन विभाग आक्षेप पत्र 23
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विस्तार अधिकारी केंद्र प्रमुख सेवा जेष्ठता बदली 2018 4686
कृषी विभाग सर्वसाधारण बदल्या सन २०१८ - कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषी) संवर्ग 20
महिला व बाल विकास विभाग पर्यवेक्षिका या संवर्गातील प्रशासकीय,विनंती व आपसी बदल्याबाबत 268
महिला व बाल विकास विभाग संवर्ग - पर्यवेक्षिका प्रशासकीय बदल्याची वास्तव तात्पुरती जेष्ठता यादी २०१८ 1678
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक - शासन शुध्दपत्रक क्रमांक जिपब-४८१६/प्र.क्र.१३६/आस्था-१४,दिनांक २ जानेवारी २०१७ अन्वये विनंती बदल्या संदर्भत माहिती 404
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामविकास अधिकारी - शासन शुध्दपत्रक क्रमांक जिपब-४८१६/प्र.क्र.१३६/आस्था-१४,दिनांक २ जानेवारी २०१७ अन्वये विनंती बदल्या संदर्भत माहिती 89
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामविकास अधिकारी आपसी बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्याची माहिती 81
ग्रामपंचायत विभाग शासन निर्णय क्र. जिपब-४१४/प्र.क्र.११२/आस्था-१४,दिनांक १५ मे २०१७ अन्वये प्रशासकीय बदल्या संदर्भत माहिती 191
ग्रामपंचायत विभाग शासन शुध्दपत्रक क्रमांक जिपब-४८१६/प्र.क्र.१३६/आस्था-१४,दिनांक २ जानेवारी २०१७ अन्वये विनंती बदल्या संदर्भत माहिती 98
ग्रामपंचायत विभाग आपसी बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्याची माहिती 47
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभागाकडील संवर्ग - सर्वसाधारण बदल्या सन २०१८ 122
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 46
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 51
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी सांख्यीकी या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 47
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी सांख्यीकी या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 47
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 62
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 54
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील आपसी बदलीसाठी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 36
अर्थ विभाग सहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा), कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (लेखा) प्रथम श्रेणी यांची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी 2460
आरोग्य विभाग दि.१/१/२०१८ रोजीच्या वैदयकिय अधिकारी वर्ग - ३ यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 959
कृषी विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील कृषी अधिकारी यांची विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत 3400
अर्थ विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील विस्तार अधिकारी सांख्यीकी पदांची विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत 524
सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील लिपिक वर्गीय कर्मचारी (सहायक प्रशासन अधिकारी ) विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत 386
महिला व बाल विकास विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत 185
आरोग्य विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील आरोग्य पर्यवेक्षक अधिकारी यांची विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत 379
ग्रामपंचायत विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील कार्यकारी व ग्रामविस्तार अधिकारी(विस्तार अधिकारी पंचायत) यांची विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत 786
शिक्षण (माध्यमिक) विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ शिक्षण विस्तार अधिकारी विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत 429
कृषी विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील कृषी अधिकारी विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत 369
पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील सहा पशुधन विकास अधिकारी विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत 268
सामान्य प्रशासन विभाग लघुटंकलेखक जिल्हा सेवा वर्ग - ३(दुय्यम लिपिकवर्गीय) श्रेणी १ दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 108
सामान्य प्रशासन विभाग लघुलेखक(निम्न श्रेणी) जिल्हा सेवा वर्ग - ३(लिपिकवर्गीय) श्रेणी ३ दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 748
सामान्य प्रशासन विभाग लघुलेखक(उच्च श्रेणी) जिल्हा सेवा वर्ग - ३(लिपिकवर्गीय) श्रेणी ३ दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 21
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १.१.२०१८ रोजीची जिल्हा सेवा वर्ग - ३ सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी), लघुलेखक उच्च व निम्न श्रेणी व लघुटंकलेखक यांची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 129
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सुची 399
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सुची 1890
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सुची 162
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ आरोग्य दर्जा - १ वैद्यकीय अधिकारी वर्ग -३ , यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 1025
आरोग्य विभाग दिनांक 1-1-2018 रोजीची आरोग्य सेवक पुरुष, आरोग्य सहाय्यक पुरुष, आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माण अधिकारी , कुष्ठरोग तंत्रज्ञ व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ जिल्हा सेवा वर्ग - ३ यांची अंतिम जेष्ठता यादी. 6514
आरोग्य विभाग दिनांक 1-1-2018 रोजीची आरोग्य सेवक महिला, आरोग्य सहाय्यक महिला, आरोग्य पर्यवेक्षक महिला जिल्हा सेवा वर्ग - ३ यांची अंतिम जेष्ठता यादी. 7161
पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ यांची दिनांक १.१.२०१८ ची तात्पुरती जेष्ठता यादी 190
महिला व बाल विकास विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ समाजकल्याण दर्जा - ३ - सहाय्यक बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांची दिनांक 1-1-2018 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी. 421
अर्थ विभाग अर्थ विभागाकडील लेखासंवर्ग यांची दिनांक 01/01/2018 रोजीची सेवाजेष्ठता यादी 708
आरोग्य विभाग दिनांक १/१/२०१८ रोजीची आरोग्य सेवक (महिला), आरोग्य सहाय्यक (महिला), आरोग्य पर्यवेक्षक (महिला) जिल्हा सेवा वर्ग -३ यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 1729
आरोग्य विभाग दिनांक १/१/२०१८ रोजीची आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सहाय्यक (पुरुष), आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माण अधिकारी , कुष्ठरोग तंत्रज्ञ व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ जिल्हा सेवा वर्ग -३ यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2178

eXTReMe Tracker
सातारा कराड वाई महाबळेश्वर जावली पाटण कोरेगांव खटाव फलटण खंडाळा माण