भरती

विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा पाणी गुणवत्ता व सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा व उपविभागीय पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळांकरीता कंत्राटी पदभरती पात्र उमेदवारांची यादी 706
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग सातारा कडील गटसमन्वयक (कंत्राटी) संवर्गाची पात्र / अपात्र यादी. 3992
आरोग्य विभाग वैद्यकीय अधिकारी - गट अ - पदे भरण्यासाठी जाहिरात 5453
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांची यादी - लसीकरण क्षेत्र नियंत्रक पदभरती - दि. १८/१२/२०१७ रोजी प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांच्या छाननीनुसार संवर्गनिहाय निवड व प्रतिक्षा यादी 37
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांची यादी 304
आरोग्य विभाग दिनांक २७ नोव्हेंबर व ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या हेल्थ वेलनेस कार्यक्रमांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी या पदाकरीता घेण्यात आलेल्या मुलाखतींची यादी 303
आरोग्य विभाग दिनांक २१ नोव्हेंबर व २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत घेण्यात आलेल्या मुलाखतींची निवड यादी 1224
आरोग्य विभाग दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या एनसीडी कार्यक्रमांतर्गत स्टाफ नर्स या पदाकरीता घेण्यात आलेल्या मुलाखतींची निवड यादी 307
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत Health Wellness Center (HWC) करीता वैद्यकीय अधिकारी पदभरती - हरकती फेटाळल्या बाबतचे व मुलाखत कार्यक्रमाच्या बाबतचे निवेदन 236
आरोग्य विभाग National Health Mission Satara - Health Wellness Center (HWC) Medical Officer Appointment - List of candidates Qualified for Interview category Open 405
आरोग्य विभाग National Health Mission Satara - Health Wellness Center (HWC) Medical Officer Appointment - List of candidates Qualified for Interview category sc 168
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत Health Wellness Center (HWC) करीता वैद्यकीय अधिकारी पदभरती - हरकती फेटाळल्या बाबतचे व मुलाखत कार्यक्रमाच्या बाबतचे निवेदन 359
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा जिल्हास्तरीय व उपविभागीयस्तरीय गुणवत्ता प्रयोगशाळांमध्ये कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदांसाठीची जाहिरात 183
आरोग्य विभाग National Health Mission Satara - Health Wellness Center (HWC) Medical Officer Appointment - List of candidates Qualified for Interview 87
आरोग्य विभाग एआरटी कंत्राटी समुपदेशक रिक्त पद भरती 1717
आरोग्य विभाग जिल्हा शल्य चिकित्सक, सातारा यांच्या कार्यालयाची कंत्राटी स्टाफ नर्स भरतीबाबतची जाहिरात 941
सामान्य प्रशासन विभाग राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत भरती सन २०१७ - कंत्राटी लेखापाल पदाची निवड यादी व प्रतीक्षा यादी 65
सामान्य प्रशासन विभाग राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत भरती सन २०१७ - कंत्राटी लेखापाल पदासाठी पात्र ठरलेल्या ५ उमेदवारांची कौशल्य चाचणी घेणेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी 107
सामान्य प्रशासन विभाग राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान सन २०१७ पात्र / अपात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी 74
अर्थ विभाग राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत कंत्राटी लेखापाल पदाची जाहिरात, उमेदवारांस सूचना, अर्जाचा नमुना व संबधित शासन निर्णय 2582
आरोग्य विभाग बंधपत्रीत आरोग्य सेवक महिला भरती सन २०१७ 81
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शालेय पोषण आहार योजनेमधील डेटा एंट्री ऑपरेटर भरती अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसिध्द करणेबाबत 476
आरोग्य विभाग वैद्यकीय अधिकारी, गट अ ची पदभरती 5991
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - महाराष्ट्र वैद्यकीय अधिकारी आरोग्य सेवा - गट अ - या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याची पदभरती प्रक्रिया - नियुक्ती आदेश रद्द करणेबाबत 2241
जलस्वराज्य विभाग जलस्वराज्य टप्पा क्र. २ - कंत्राटी पाणीगुणवत्ता सल्लागार पदभरती - निवड यादी 415
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा - गट अ - या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याची पदभरती - निवड यादी 13293
जलस्वराज्य विभाग जलस्वराज्य टप्पा क्र. २ - पाणी व स्वच्छता विभाग - "कंत्राटी सल्लागार पाणी गुणवत्ता" पदासाठी पात्र उमेदवारांची मुलाखतीसाठी अंतिम यादी 101
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा - गट अ - या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याची पदभरती - मुलाखत व कागदपत्रे पडताळणी करीता वेळापत्रक 645
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शालेय पोषण आहार योजना - डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदभरती - पात्र उमेदवारांची यादी 7876
आरोग्य विभाग शालेय पोषण आहार योजना - डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाचे कंत्राटी पद्धतीने भरती प्रक्रिया वेळापत्रक सन २०१६-१७ 2730
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा - गट अ - या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याची पदे नामनिर्देशनाने भरणे बाबत 1334
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - बंधपत्रीत आरोग्य सेवक (महिला) भरती सन २०१६ 92
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - आरोग्य सेवक (पुरुष) ४० टक्के पदभरती - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी 7912
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - आरोग्य सेवक (पुरुष) ५० टक्के पदभरती - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी 8770
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - औषध निर्माण अधिकारी पदभरती - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी 6798
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - परिचर (गट ड) पदभरती - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी 457
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक पदभरती लेखी परिक्षा - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी 139
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक पदभरती लेखी परिक्षा - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी 201
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - विस्तार अधिकारी (पंचायत) पदभरती लेखी परिक्षा - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी 49
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - कंत्राटी ग्रामसेवक पदभरती लेखी परिक्षा - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी 954
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - कंत्राटी ग्रामसेवक पदभरती (खेळाडू) - निवड व प्रतिक्षा यादी 53
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - पशुधन पर्यवेक्षक पदभरती - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी 68

eXTReMe Tracker
सातारा कराड वाई महाबळेश्वर जावली पाटण कोरेगांव खटाव फलटण खंडाळा माण