भरती

विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान - जाहिरात दि. १३/११/२०१८ - पात्र / अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी - मुलाखत दि. १९/१२/२०१८ 393
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान - जाहिरात दि. १३/११/२०१८ - पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी - मुलाखत दि. १९/१२/२०१८ 480
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान - गटप्रवर्तक पदभरती - वर्तमानपत्रात पत्रात प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीतील पदाच्या मानधनामधील बदलाबाबत 01-01-1900 ते 01-01-1900 283
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा रसायनी पदभरती - निवड व प्रतीक्षा अंतिम यादी 416
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान - जिल्हा आरोग्य सोसायटी अंतर्गत रिक्त पदांकरिता कंत्राटी पदभरती जाहिरात 117
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा पाणी गुणवत्ता व सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळांकरीता कंत्राटी पदभरती - पात्र उमेदवारांची यादी - पदाचे नाव - रसायनी 369
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान - वैद्यकीय अधिकारी (पुर्ण वेळ) व स्टाफ नर्स पदांकरिता कंत्राटी पदभरती जाहिरात 157
सामान्य प्रशासन विभाग सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षेचा निकाल 2430
कृषी विभाग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ साठी पात्र अर्जदारांची निवड व प्रतिक्षाधिन यादी 4912
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - बॅंक सखी पदभरती जाहिरात व बॅंक सखी अर्जाचा नमुना 4433
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा जलस्वराज्य टप्पा -२ कार्यक्रमांतग्रत कंत्राटी पदभरती पदाचे नाव - क्षेत्र सहाय्यक (खलाशी) - निवड व प्रतीक्षा यादी 434
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा जलस्वराज्य टप्पा -२ कार्यक्रमांतग्रत कंत्राटी पदभरती पदाचे नाव - डाटा एन्ट्री ऑपरेटर - निवड व प्रतीक्षा यादी 438
आरोग्य विभाग Health Wellness Center Medical Officers 6 Months Training Notice 1681
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा जलस्वराज्य टप्पा -२ कार्यक्रमांतग्रत कंत्राटी पदभरती पदाचे नाव - खलाशी पात्र उमेदवारांची यादी २०१८ 1468
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा जलस्वराज्य टप्पा -२ कार्यक्रमांतग्रत कंत्राटी पदभरती पदाचे नाव - डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पात्र उमेदवारांची यादी २०१८ 1241
आरोग्य विभाग हेल्थ वेलनेस सेंटर सातारा जिल्हा Community Health Provider अंतिम निवड यादी पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी 1746
आरोग्य विभाग District AIDS Prevention & Control Unit, Civil Hospital, Satara Eligible & Not Eligible List of Candidate for the post of District Assistant - Account 111
आरोग्य विभाग कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर भरती प्रक्रिया 315
आरोग्य विभाग NHM Community Health Provider at Health Wellness Center Eligible / Non Eligible List 7170
आरोग्य विभाग District AIDS Prevention & control unit (DAPCUJ), Civil Hospital, Satara - Notice for engagement of various positions on contract basis under National AIDS Control Program (NACP-IV) 1662
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : दिनांक ०३ जुलै २०१८ रोजीच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत विविध पदाकरिता घेण्यात आलेल्या मुलाखती : निवड व प्रतीक्षा यादी 234
आरोग्य विभाग Recruitment of Contractual Medical Officer for Health Wellness Center 1375
आरोग्य विभाग दिनांक १२ जून २०१८ रोजीच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्याक्रमांतग्रत विविध पदाकरिता घेण्यात आलेल्या मुलाखतिची निवड व प्रतीक्षा यादी 194
जलस्वराज्य विभाग जलस्वराज्य टप्पा क्र. २ - कंत्राटी सल्लागार पाणी गुणवत्ता यादी -निवड सूची 105
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जलस्वराज्य टप्पा क्र.2 "ग्रामलेखा समन्वयक" पद भरतीस स्थगिती व कंत्राटी सल्लागार पाणी गुणवत्ता पदासाठी मुलाखतीस पात्र उमेदवार यादी प्रसिध्द करणे. 347
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : कंत्राटी रिक्त पदांच्या मुलाखतीबाबत जाहीर निवेदन 169
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभाग- जलस्वराज्य टप्पा क्र. २ भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागातील कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदांसाठीची जाहिरात. 389
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभाग- जिल्हास्तरीय पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळांमध्ये कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदांसाठीची जाहिरात. 3043
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी : मुलाखत दिनांक १२/०६/२०१८ 961
आरोग्य विभाग जाहीर निवेदन : दि. ०५/०६/२०१८ रोजीच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत होणाऱ्या रिक्त पदांच्या मुलाखतीसाठी उमेदवारांचे अर्ज घेऊन त्यामधील छाननीअंती पात्र उमेदवारांची मुलाखत दि. १२/०६/२०१८ रोजी घेणे बाबत 736
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : दिनांक १५ व १६ मे २०१८ रोजी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत घेण्यात आलेल्या मुलाखती : निवड व प्रतीक्षा यादी 4745
आरोग्य विभाग दि. २२/०५/२०१८ व दि. २९/०५/२०१८ रोजीच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत होणाऱ्या मुलाखती पुढे ढकलणे बाबत 854
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदांसाठीची जाहीरात 143
आरोग्य विभाग National Health Mission Satara - Health Welless Center Appointment Process 452
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सातारा यांचे कार्यालयाकडील गटसमन्वयक (कंत्राटी) भरती सन 2017-18 “ अंतिम निवड सूची ‘’ 848
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा अनुजैविक तज्ञ,प्रयोगशाळा सहाय्यक,प्रयोगशाळा मदतनीस पदासाठी अंतिम निवड / प्रतिक्षा यादी 873
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग गटसमन्वय पदभरती लेखी परिक्षा-2017 गुणाकंन तक्ता 2605
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा पाणी गुणवत्ता व सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा व उपविभागीय पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळांकरीता कंत्राटी पदभरती पात्र उमेदवारांची यादी 706
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग सातारा कडील गटसमन्वयक (कंत्राटी) संवर्गाची पात्र / अपात्र यादी. 3992
आरोग्य विभाग वैद्यकीय अधिकारी - गट अ - पदे भरण्यासाठी जाहिरात 5453
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांची यादी - लसीकरण क्षेत्र नियंत्रक पदभरती - दि. १८/१२/२०१७ रोजी प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांच्या छाननीनुसार संवर्गनिहाय निवड व प्रतिक्षा यादी 37
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांची यादी 304
आरोग्य विभाग दिनांक २७ नोव्हेंबर व ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या हेल्थ वेलनेस कार्यक्रमांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी या पदाकरीता घेण्यात आलेल्या मुलाखतींची यादी 303
आरोग्य विभाग दिनांक २१ नोव्हेंबर व २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत घेण्यात आलेल्या मुलाखतींची निवड यादी 1224
आरोग्य विभाग दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या एनसीडी कार्यक्रमांतर्गत स्टाफ नर्स या पदाकरीता घेण्यात आलेल्या मुलाखतींची निवड यादी 307
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत Health Wellness Center (HWC) करीता वैद्यकीय अधिकारी पदभरती - हरकती फेटाळल्या बाबतचे व मुलाखत कार्यक्रमाच्या बाबतचे निवेदन 236
आरोग्य विभाग National Health Mission Satara - Health Wellness Center (HWC) Medical Officer Appointment - List of candidates Qualified for Interview category Open 405
आरोग्य विभाग National Health Mission Satara - Health Wellness Center (HWC) Medical Officer Appointment - List of candidates Qualified for Interview category sc 168
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत Health Wellness Center (HWC) करीता वैद्यकीय अधिकारी पदभरती - हरकती फेटाळल्या बाबतचे व मुलाखत कार्यक्रमाच्या बाबतचे निवेदन 359
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा जिल्हास्तरीय व उपविभागीयस्तरीय गुणवत्ता प्रयोगशाळांमध्ये कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदांसाठीची जाहिरात 183
आरोग्य विभाग National Health Mission Satara - Health Wellness Center (HWC) Medical Officer Appointment - List of candidates Qualified for Interview 87
आरोग्य विभाग एआरटी कंत्राटी समुपदेशक रिक्त पद भरती 1717
आरोग्य विभाग जिल्हा शल्य चिकित्सक, सातारा यांच्या कार्यालयाची कंत्राटी स्टाफ नर्स भरतीबाबतची जाहिरात 941
सामान्य प्रशासन विभाग राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत भरती सन २०१७ - कंत्राटी लेखापाल पदाची निवड यादी व प्रतीक्षा यादी 65
सामान्य प्रशासन विभाग राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत भरती सन २०१७ - कंत्राटी लेखापाल पदासाठी पात्र ठरलेल्या ५ उमेदवारांची कौशल्य चाचणी घेणेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी 107
सामान्य प्रशासन विभाग राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान सन २०१७ पात्र / अपात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी 74
अर्थ विभाग राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत कंत्राटी लेखापाल पदाची जाहिरात, उमेदवारांस सूचना, अर्जाचा नमुना व संबधित शासन निर्णय 2582
आरोग्य विभाग बंधपत्रीत आरोग्य सेवक महिला भरती सन २०१७ 81
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शालेय पोषण आहार योजनेमधील डेटा एंट्री ऑपरेटर भरती अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसिध्द करणेबाबत 476
आरोग्य विभाग वैद्यकीय अधिकारी, गट अ ची पदभरती 5991
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - महाराष्ट्र वैद्यकीय अधिकारी आरोग्य सेवा - गट अ - या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याची पदभरती प्रक्रिया - नियुक्ती आदेश रद्द करणेबाबत 2241
जलस्वराज्य विभाग जलस्वराज्य टप्पा क्र. २ - कंत्राटी पाणीगुणवत्ता सल्लागार पदभरती - निवड यादी 415
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा - गट अ - या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याची पदभरती - निवड यादी 13293
जलस्वराज्य विभाग जलस्वराज्य टप्पा क्र. २ - पाणी व स्वच्छता विभाग - "कंत्राटी सल्लागार पाणी गुणवत्ता" पदासाठी पात्र उमेदवारांची मुलाखतीसाठी अंतिम यादी 101
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा - गट अ - या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याची पदभरती - मुलाखत व कागदपत्रे पडताळणी करीता वेळापत्रक 645
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शालेय पोषण आहार योजना - डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदभरती - पात्र उमेदवारांची यादी 7876
आरोग्य विभाग शालेय पोषण आहार योजना - डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाचे कंत्राटी पद्धतीने भरती प्रक्रिया वेळापत्रक सन २०१६-१७ 2730
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा - गट अ - या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याची पदे नामनिर्देशनाने भरणे बाबत 1334
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - बंधपत्रीत आरोग्य सेवक (महिला) भरती सन २०१६ 92
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - आरोग्य सेवक (पुरुष) ४० टक्के पदभरती - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी 7912
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - आरोग्य सेवक (पुरुष) ५० टक्के पदभरती - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी 8770
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - औषध निर्माण अधिकारी पदभरती - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी 6798
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - परिचर (गट ड) पदभरती - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी 457
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक पदभरती लेखी परिक्षा - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी 139
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक पदभरती लेखी परिक्षा - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी 201
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - विस्तार अधिकारी (पंचायत) पदभरती लेखी परिक्षा - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी 49
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - कंत्राटी ग्रामसेवक पदभरती लेखी परिक्षा - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी 954
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - कंत्राटी ग्रामसेवक पदभरती (खेळाडू) - निवड व प्रतिक्षा यादी 53

eXTReMe Tracker
सातारा कराड वाई महाबळेश्वर जावली पाटण कोरेगांव खटाव फलटण खंडाळा माण