निविदा

विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस जिल्हा परिषद मुद्रणालय - मुद्रण साहित्य खरेदी इ-निविदा प्रसिद्ध करणे पूर्वी मुद्रण साहित्य व्यापारी यांची बैठकीबाबत 41
महिला व बाल विकास विभाग महिला व बालविकास समिती सदस्यांचा अभ्यासदौरा आयोजित करणे बाबत 425
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग ११ महिन्याकरिता भाडेतत्वावर वाहने घेणे व दरकरार करणेबाबत 170
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई-निविदा सुचना ( प्रथम मागणी ) 111
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस जाहीर ई-निविदा सुचना क्र.१ - जिल्हा परिषद मुद्रणालय -कचरण विक्री करणे 24
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन खाजगी डिजिटल LED मीडिया व्हॅन भाडेतत्वावर घेणेसाठी जाहीर दरपत्रके मागणी 547
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन विविध योजनांचे लेखापरिक्षण करणेकरीता सनदी लेखापाल यांची निवड करणेबाबत 2188
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन जलस्वराज्य-२ कार्याक्रमातर्गत पाणी व स्वछता क्षेत्रासाठी विकसीत करण्यात आलेल्या सनियंत्रण व मूल्यमापन प्रणालीच्या जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी संगणक प्रणाली उपलब्ध असलेल्या संस्थेकडून दरपत्रके मागविणेबाबत 727
महिला व बाल विकास विभाग स्टेडीओमिटर्स् खरेदी करणे-दरपत्रके मागविणेबाबत- तिसरी वेळ. 305
महिला व बाल विकास विभाग अंगणवाडीतील मुलांची मापे घेणेसाठी स्टेडीओमिटर्स खरेदी करणे साठीचे दर उपलब्ध होणे बाबत 296
महिला व बाल विकास विभाग अंगणवाडीतील मुलांची मापे घेणेसाठी स्टेडीओमिटर्स खरेदी करणे साठीचे दर उपलब्ध होणे बाबत 309
महिला व बाल विकास विभाग महिला बाल विकास विभागाकडील योजने अंतर्गत पुरस्कार देणेसाठी स्मृतिचिन्ह खरेदी करणे साठीचे दर उपलब्ध होणे बाबत 194
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग ,(यांत्रिकी उपविभाग) - विंधन विहीर खुदाई व कामे 101
जलस्वराज्य विभाग जलस्वराज - २ जिल्हा परिषद सातारा अंतर्गत खरेदी नोटीस 1980
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई - निविदा सुचना - पहिली वेळ , ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग ,(यांत्रिकी उपविभाग) 87
ग्रामपंचायत विभाग खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेसाठी जाहीर दरपत्रक सूचना 710
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेसाठी जाहीर ई - निविदा सूचना (पाचवी मागणी ) 29-12-2017 ते 05-01-2018 2065
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेसाठी जाहीर ई - निविदा सूचना ( चतुर्थ मागणी ) 2203
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेसाठी जाहीर ई - निविदा सूचना ( तृतीय मागणी ) 2323
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन शासकीय कार्यालयासाठी वाहन भाडेतत्वावर घेणे 225
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेसाठी जाहीर ई - निविदा 40
पशुसंवर्धन विभाग एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम योजनेची यादी प्रसिद्धी देणेबाबत 3703
पशुसंवर्धन विभाग एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम योजनेची प्रसिद्धी देणेबाबत 1929
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेसाठी जाहीर ई - निविदा सूचना मुदतवाढ ( तृतीय मागणी ) 1088
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेसाठी जाहीर ई - निविदा सूचना मुदतवाढ ( द्वितीय मागणी ) 988
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेसाठी जाहीर ई - निविदा सूचना ( प्रथम मागणी ) 1330
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस सातारा जिल्हा परिषद मुद्रणालयास सन २०१७ - १८ या वर्षासाठी रु - २० लक्ष इतक्या रक्कमेचे मुद्रण साहित्य खरेदी करावायचे असल्याने प्रसिद्ध केलेल्या ई - निविदेस प्रतिसाद न मिळाल्याकारणाने मुदतवाढ देण्यात येत आहे 26
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस सातारा जिल्हा परिषद मुद्रणालयास सन २०१७ - १८ या वर्षासाठी रु - २० लक्ष इतक्या रक्कमेचे मुद्रण साहित्य खरेदी करावायचे असल्याने प्रसिद्ध केलेल्या द्वितीय तथा अंतिम मुदत वाढ ई - निविदेमध्ये तांत्रीक अडचण आली असल्याकारणाने सदर ई - निविदेस मुदतवाढ देण्यात येत आहे 26
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस सुचना क्र.२ सातारा जिल्हा परिषद मुद्रणालयास सन २०१७ - १८ या वर्षात कचरण विक्री करणेची असून तमाम रद्दी / कचरण व्यावासायींकाकडून विहित नमुन्यात निविदा मागविणेत येत आहे 24
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस सातारा जिल्हा परिषद मुद्रणालयास सन २०१७ - १८ या वर्षात कचरण विक्री करणेची असून तमाम रद्दी / कचरण व्यावासायींकाकडून विहित नमुन्यात निविदा मागविणेत येत आहे 24
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग (उत्तर) - यांत्रिकी उपविभाग - निरुपयोगी व विनावापर पडून असलेली यंत्रसामग्री व वाहने यांचा जाहीर लिलाव 3345
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन जि. प. सातारा कडील अभियानाच्या प्रचार, प्रसार, प्रसिद्धी साठी डीजीटल मिडिया व्हॅन सेवा पुरविणेसाठीचे दरपत्रकाबाबत 520
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस जाहीर ई-निविदा सुचना क्र. १ - जिल्हा परिषद मुद्रणालय - शुद्धीपत्रक - मुद्रण साहित्य खरेदी करणे 32
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई-निविदा - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - खाजगी वाहने मासिक भाडेतत्वावर घेणे (तृतीय मागणी) 805
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई-निविदा - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - खाजगी वाहने मासिक भाडेतत्वावर घेणे (द्वितीय मागणी) 735
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई-निविदा - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - खाजगी वाहने मासिक भाडेतत्वावर घेणे (प्रथम मागणी) 1043
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस A4 size paper comparative & order 414
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस Venile foam pading board comparative & suply order 376
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस Invitation for Quatation for computer & printer 882
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस Invitation for Quatation for Xerox 819
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस जाहीर ई-निविदा सुचना क्र. २ - जिल्हा परिषद मुद्रणालय - मुद्रण साहित्य खरेदी करणे 26
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई-निविदा - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - प्रसिद्धी फलक तयार करणे (फ्लेक्स छपाई) 595
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस जाहीर ई-निविदा सुचना क्र. ३ - जिल्हा परिषद मुद्रणालय - शुद्धीपत्रक - मुद्रण साहित्य खरेदी करणे 26
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग - जाहीर निविदा सुचना - Supply of A4 size papers 863
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग - जाहीर निविदा सुचना - Supply of venile foam pading board 891
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग - जाहीर निविदा सुचना - वस्तू खरेदी करणे 156
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई-निविदा - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - खाजगी वाहने मासिक भाडेतत्वावर घेणे 16-07-2016 ते 22-07-2016 894
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग निर्मल भारत अभियान - खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेबाबतची जाहीर ई-निविदा सुचना (प्रथम मागणी) - अटी व शर्ती 55
लघुपाटबंधारे विभाग लघुपाटबंधारे विभाग (उत्तर) - जाहीर निविदा सुचना क्रमांक १ - प्रथम प्रसारण 39
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - जाहिरात - पोस्टर छपाई करून घेणे 14-03-2016 ते 22-04-2016 472
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस जाहीर ई-निविदा सुचना क्र. १ - जिल्हा परिषद मुद्रणालय - मुद्रण साहित्य खरेदी करणे 22-06-2016 ते 07-07-2016 25
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - जाहीर निविदा सुचना - स्वच्छता दिंडी साठी दरपत्रक मागविणेबाबत 30-06-2016 ते 14-07-2016 787
आरोग्य विभाग निविदा सुचना - आरोग्य विभाग - कंत्राटी स्वच्छता सेवक पुरविणे बाबत 08-01-2014 ते 31-03-2015 345
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - ई-निविदा सूचना ०१/२०१५ - जिल्हा परिषद सातारा कडील गट क / गट ड संवर्गातील पदांच्या भरती ऑनलाईन पद्धतीने राबविणे 21-09-2015 ते 28-09-2015 53
महिला व बाल विकास विभाग जाहीर संक्षिप्त ई-निविदा सुचना - महिला व बाल विकास विभाग - नोटीस क्र. ८, १०, ११ 18-01-2016 ते 02-02-2016 23
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग ई-निविदा सुचना - यांत्रिकी उपविभाग - जिल्ह्यात सौर उर्जेवर आधारित दुहेरी पंप लघु नळ पाणी पुरवठा योजना राबविणेसाठी दर निश्चित करणे 03-03-2016 ते 18-03-2016 1542
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग ई-निविदा सुचना - ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग - सुचना क्र. २/२०१६ - विंधन विहीर खुदाई व कामे 04-05-2016 ते 07-11-2016 93

eXTReMe Tracker
सातारा कराड वाई महाबळेश्वर जावली पाटण कोरेगांव खटाव फलटण खंडाळा माण