निविदा

विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई-निविदा - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - खाजगी वाहने मासिक भाडेतत्वावर घेणे (तृतीय मागणी) 805
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई-निविदा - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - खाजगी वाहने मासिक भाडेतत्वावर घेणे (द्वितीय मागणी) 735
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई-निविदा - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - खाजगी वाहने मासिक भाडेतत्वावर घेणे (प्रथम मागणी) 1043
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस A4 size paper comparative & order 414
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस Venile foam pading board comparative & suply order 376
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस Invitation for Quatation for computer & printer 882
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस Invitation for Quatation for Xerox 819
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस जाहीर ई-निविदा सुचना क्र. २ - जिल्हा परिषद मुद्रणालय - मुद्रण साहित्य खरेदी करणे 26
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई-निविदा - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - प्रसिद्धी फलक तयार करणे (फ्लेक्स छपाई) 595
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस जाहीर ई-निविदा सुचना क्र. ३ - जिल्हा परिषद मुद्रणालय - शुद्धीपत्रक - मुद्रण साहित्य खरेदी करणे 26
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग - जाहीर निविदा सुचना - Supply of A4 size papers 863
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग - जाहीर निविदा सुचना - Supply of venile foam pading board 891
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग - जाहीर निविदा सुचना - वस्तू खरेदी करणे 156
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई-निविदा - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - खाजगी वाहने मासिक भाडेतत्वावर घेणे 16-07-2016 ते 22-07-2016 894
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग निर्मल भारत अभियान - खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेबाबतची जाहीर ई-निविदा सुचना (प्रथम मागणी) - अटी व शर्ती 55
लघुपाटबंधारे विभाग लघुपाटबंधारे विभाग (उत्तर) - जाहीर निविदा सुचना क्रमांक १ - प्रथम प्रसारण 39
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - जाहिरात - पोस्टर छपाई करून घेणे 14-03-2016 ते 22-04-2016 472
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस जाहीर ई-निविदा सुचना क्र. १ - जिल्हा परिषद मुद्रणालय - मुद्रण साहित्य खरेदी करणे 22-06-2016 ते 07-07-2016 25
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - जाहीर निविदा सुचना - स्वच्छता दिंडी साठी दरपत्रक मागविणेबाबत 30-06-2016 ते 14-07-2016 787
आरोग्य विभाग निविदा सुचना - आरोग्य विभाग - कंत्राटी स्वच्छता सेवक पुरविणे बाबत 08-01-2014 ते 31-03-2015 345
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - ई-निविदा सूचना ०१/२०१५ - जिल्हा परिषद सातारा कडील गट क / गट ड संवर्गातील पदांच्या भरती ऑनलाईन पद्धतीने राबविणे 21-09-2015 ते 28-09-2015 53
महिला व बाल विकास विभाग जाहीर संक्षिप्त ई-निविदा सुचना - महिला व बाल विकास विभाग - नोटीस क्र. ८, १०, ११ 18-01-2016 ते 02-02-2016 23
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग ई-निविदा सुचना - यांत्रिकी उपविभाग - जिल्ह्यात सौर उर्जेवर आधारित दुहेरी पंप लघु नळ पाणी पुरवठा योजना राबविणेसाठी दर निश्चित करणे 03-03-2016 ते 18-03-2016 1542
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग ई-निविदा सुचना - ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग - सुचना क्र. २/२०१६ - विंधन विहीर खुदाई व कामे 04-05-2016 ते 07-11-2016 93

सातारा कराड वाई महाबळेश्वर जावली पाटण कोरेगांव खटाव फलटण खंडाळा माण