मान्यवर

(भा. प्र. से)
प्रधान सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज
महाराष्ट्र राज्य
मा. श्री चोकलिंगम
(भा. प्र. से)
विभागीय आयुक्त
पुणे विभाग  मा. श्री चोकलिंगम
(भा. प्र. से)
विभागीय आयुक्त
पुणे विभाग
 मा. अश्विन मुदगल
(भा. प्र. से)
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
सातारा जिल्हा मा. अश्विन मुदगल
(भा. प्र. से)
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
सातारा जिल्हा
मा. डॉ. श्री. राजेश बी देशमुख
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद मा. डॉ. श्री. राजेश बी देशमुख
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद
मा. श्री. पी. बी. पाटील
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद  मा. श्री. पी. बी. पाटील
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद
मा. श्री. एन. एल. थाडे
प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यं.
सातारा जिल्हा परिषद  मा. श्री. एन. एल. थाडे
प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यं.
सातारा जिल्हा परिषद
मा. श्री. रवि शिवदास
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र)
सातारा जिल्हा परिषद  मा. श्री. रवि शिवदास
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र)
सातारा जिल्हा परिषद
मा. श्री. आनंद भंडारी
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.)
सातारा जिल्हा परिषद  मा. श्री. आनंद भंडारी
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.)
सातारा जिल्हा परिषद
मा. जे. एस. शेख
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क.)
सातारा जिल्हा परिषद  मा. जे. एस. शेख
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क.)
सातारा जिल्हा परिषद
मा. श्री. सी. यु. जगताप
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(पापु व स्व.वि.) मा. श्री. सी. यु. जगताप
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पापु व स्व.वि.)
सातारा जिल्हा परिषद
मा. श्री. वि.तु.पाटील
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद  मा. श्री. वि.तु.पाटील
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद
सातारा कराड वाई महाबळेश्वर जावली पाटण कोरेगांव खटाव फलटण खंडाळा माण